BOPA's grundlæggere BOPA's grundlæggere
BOPA
en modstandsorganisation
under Danmarks besættelse 1940 - 1945


Den dansk-tyske ikke-angrebspagt


Traktaten

"Hans Majestæt Kongen af Danmark og Island og den tyske Rigskansler, der er fast besluttet på under alle omstændigheder at opretholde freden mellem Danmark og Tyskland, er kommet overens om at bekræfte denne beslutning ved en traktat og har til deres befuldmægtigede udnævnt:

Hans Majestæt Kongen af Danmark og Island: Kammerherre Herluf Zahle, overordentlig Gesandt og befuldmægtiget Minister i Berlin. Den tyske Rigskansler: Rigsudenrigsminister von Ribbentrop, som efter udveksling af deres fuldmagt, der er fundet i god og behørig form, er blevet enige om følgende bestemmelse:

Artikel 1.
Kongeriget Danmark og det tyske rige vil i intet tilfælde skride til krig eller til nogen art af magtanvendelse mod hinanden. I tilfælde af, at det fra en tredje magts side skulde komme til en aktion af den i stk. 1 betegnede Art. mod en af de kontraherende Parter, vil den anden kontraherende Part ikke på nogen måde yde en sådan aktion sin støtte.

Artikel 2.
Denne traktat vil være at ratificere, og ratifikationsdokumenterne vil snarest muligt være at udveksle i Berlin. Traktaten træder i kraft med udvekslingen af ratifikationsdokumenterne og gælder fra da af for et tidsrum af 10 År. I tilfælde af, at traktaten ikke senest et år før udløbet af denne frist er opsagt af en af de kontraherende parter, forlænges dens gyldighed med yderligere 50 år. Det samme gælder for de følgende tidsperioder.

Til bekræftelse heraf har de respektive befuldmægtigede underskrevet denne traktat. Udfærdiget i to originaler i det danske og i det tyske Sprog."

Berlin, den 31. maj 1939
Herluf Zahle - Joachim von Ribbentrop


Den tilhørende undertegnelsesprotokol:

"Ved den i dag stedfundne undertegnelse af den dansk-tyske traktat er der blevet konstateret enighed mellem de to Parter angående følgende Punkter:

En støtte af den i traktaten i artikel 1 Stk. 2 omhandlede betydning fra den ikke i konflikten deltagende kontraherende parts side foreligger ikke, når denne parts optræden er forenelig med de almindelige regler for neutralitet. Det vil således ikke være at betragte som utilladelig støtte, når den normale vareudveksling og varetransit fortsættes mellem den ikke i konflikten deltagende kontraherende part og den tredje Magt".

Berlin, den 31. Maj 1939.
Herluf Zahle - Joachim von Ribbentrop.
Hjem
Næste side
 
 
 

modstandskampen.dk