BOPA's grundlæggere BOPA's grundlæggere
BOPA
en modstandsorganisation
under Danmarks besættelse 1940 - 1945


Grafisk beskrivelse


Formålet er at vurdere skemaerne som organisationsplaner i henhold til tegneteknik og ændringer i organisationens opbygning. Vurderingen er altså uafhængig af de faktiske hændelser, se herom i afsnittet skemaerne som historisk kilde og bemærkningerne til de enkelte organisationsskemaer. 

Tidsafgrænsing
Organisationsskemaerne omfatter en periode på 25 måneder fra december 1942 til og med december 1944. Der er ni skemaer i alt, det vil sige at skemaerne normalt dækker en periode på tre måneder; undtagelsen er det 5. og 7. skema som kun omfatter en måned, nemlig henholdsvis december 1943 og april 1944, og det 9. og sidste skema som omfatter 4 måneder, nemlig august, september, november og december 1944. Skemaerne er tegnet efter linjeprincippet i organisatorisk opbygning hvor hver enhed har en og kun en overordnet; en enhed er i skemaerne fx angivet ved et navn. 

Linjeprincippet
En organisationsplan tegnet efter linjeprincippet viser kommandolinjen, kommunikationsvejen og fordelingen af ansvar og myndighed. Hertil kommer at antallet af organisatoriske niveauer og kontrolspændets størrelse også vises. Men skemaerne viser hverken ansvars- og myndighedsfordelingen i detaljer, hvilke kommunikationsveje der måtte være uden for kommandolinjen eller hvordan samarbejdet er foregået imellem enhederne. En organisationsplan er som beskrivelsesværktøj statisk, men netop fordi her er ni forskellige organisationsplaner på kun 25 måneder, så er den beskrevede organisation meget dynamisk.

Systematik
Tegneteknisk er hver enhed vist ved et navn (eller ved ordene 'flere', 'andet', 'andre', 'evt. flere', 'måske andet'); enheden er understreget såfremt der er en underordnet enhed, og hver enhed refererer til den overliggende enhed ved en lille streg. Endvidere er der ved en del af enhederne påsat en note som refererer til teksten neden under skemaet. Skemaerne oplyser ikke hvorvidt en enhed med et navn kun omfatter denne ene person eller en hel gruppe med flere personer; og i så fald er det gruppelederens navn som er anført.

Organisationsniveauer
Antallet af niveauer er gennemgående på 5, dog med henholdsvis 6 og 7 niveauer i perioderne fra marts og juni 1943 og igen med 6 niveauer i perioden april 1944. Imidlertid er det væsentligt at bemærke at i de første tre perioder fra december 1942 indtil september 1943 består de to øverste niveauer hver af een enhed, nemlig på niveau 1 'Lauritz' og derunder på niveau 2 'Kaj'. Niveau 2 ændrer herefter karakter ved at niveau 3, som fx omfatter den øverste ledelse af BOPA, rykkes op som niveau 2. Noten på skemaet for juni - august 1943 giver forklaringen: 'Kaj' sendes til Sverige - og erstattes altså ikke. Det vil sige at organisationsskemaerne rent faktisk viser at de operationelle niveauer udvides med et niveau, idet organisationsniveauerne aldrig bliver færre end 5. Fra perioden december 1943 omtales enhederne på det nederste niveau konsekvent med ordet 'flere'; ordet forekommer dog i alle skemaerne på flere af niveauerne.

Det operationelle ledelsesniveau er betegnelsen for det niveau som organisationsskemaerne karakteriserer som niveauet for organisationsledelsen, - den reelle ledelse; se note 1 på det sidste skema "Brandts organisation er 2 - 3 gange så stor som Bøgh's". Skemaerne opererer således i praksis med en organisationsledelse underordnet den øverste ledelse.

BOPA-rammen
Skemaerne viser hvordan en modstandsorganisation er opbygget fra december 1942 og de følgende 25 måneder. Men den aftegnede organisation er ikke afgrænset til BOPA idet otte ud af de ni skemaer viser en ramme som omfatter BOPA, og på syv af skemaerne er aftegnet en del enheder uden for denne ramme, men stadig under ledelse af det første niveau. 

De enheder som er uden for rammen, kan grafisk opdeles i enheder placeret henholdsvis til venstre og til højre for rammen. 
Enhederne til venstre er under ledelse af O.D., som har været med fra begyndelsen, men forsvinder fra januar 1944. En note på det andet skema for perioden fra marts indtil maj 1943 oplyser at folkene fra disse enheder går over til "H.H.'s "Afdeling" - Bopa -" og at enhederne sygner hen og åbenbart forsvinder med udgangen af 1943.
Enhederne til højre for BOPA-rammen består af forskellige enheder alt efter organisationstidspunktet. Mest konsistent er enhederne med relation til 'Henry' fra april til december 1944.

BOPA-rammen kan karakteriseres ved at have én leder på organisationsniveau 2 og langt de fleste enheder tilknyttet, mere end dobbelt så mange som er udenfor. Imidlertid er organisationsskemaet for januar til marts 1944 anderledes mht. BOPA-rammen. I denne periode omfatter rammen hele organisationen. 

Undtagelsen
I det hele taget udgør perioderne fra december 1943 til marts 1944 en undtagelse i forhold til de øvrige perioder: Det er i dette tidsrum organisationen har de færreste enheder, og det ovenfor omtalte operationelle ledelsesniveau rykker op på organisationsniveau 2. Det operationelle ledelsesniveau placeres altså på det overordnede ledelsesniveau for Bopa, hvilket er atypisk. Derfor kan disse organisationsændringer ses som et udtryk for en krisesituation. Fra april 1944 synes situationen at stabilisere sig ved at det hidtil kendte organisationsforløb gentager sig; organisationen vokser faktisk eksplosivt med en stigning i antallet af enheder fra januar 1944 perioden med 14 enheder til april perioden med 23 enheder som igen vokser til 29 enheder i de kommende perioder - en stigning på 50% eller mere.

næste side
 
 
 

modstandskampen.dk